Skip to content

Polítiques de privacitat

En compliment de la normativa vigent en matèria de PROTECCIO DE DADES, se  li informa que les dades personals  que es recullen en aquest formulari s’inclouen en un fitxer titularitat de JOSEP M GARCIA SOLA i que seran tractades amb la màxima confidencialitat i amb el compromís de complir amb la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament  de les dades automatitzades de caràcter personal facilitats por Vd. te com finalitat l’ ATENCIO PERSONALITZADA DE LA SEVA CONSULTA.

Es mantindran les seves dades personals exclusivament  durant el temps necessari per atendre  la seva consulta, que en cap cas serà superior a 2 mesos, procedint-se a la seva destrucció, sempre que el interessat no haguí exercit amb anterioritat els drets de rectificació, supressió i oposició.

En cap cas es procedirà al tractament automatitzat de les seves dades.

La base jurídica del tractament respon  a la consulta realitzada  pel titular de les dades personals,  per la qual cosa la negativa a facilitar aquestes dades impediria poder atendre la seva consulta.

Les dades tractades seran utilitzades exclusivament per les finalitats recavades,  no existirà transferència a tercers països, ni seran cedides a terceres persones.

En compliment de la normativa de Protecció de dades, se li informa que te dret a sol·licitar l’ accés a les seves dades personals,  a sol·licitar  la seva rectificació o supressió, a demanar la limitació del seu tractament, a  oposar-se al mateix  i a demanar la portabilitat de les seves dades.

Podrà exercir els drets anteriors, prèvia acreditació de la seva identitat, directament a través de la present pàgina web,  o a través de algun dels següents mitjans, a la direcció postal del responsable, al telefono 93.877.08.80 o a la direcció electrònica info@natural.cat

Així mateix te dret a reclamar  davant l’ Autoritat de Control en matèria de protecció de dades.

JOSEP M GARCIA SOLA ha adoptat les mesures tècnica necessàries para mantenir el nivell de seguretat requerida, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstancies del tractament amb l’ objectiu d’ evitar, en la mesura de lo possible i segons l’ estat de la tècnica, l’ alteració, la perduda, el tractament o el accés no autoritzat de les seves dades personals.